Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında

Qubad İbad oğlu (Bayramov)
Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında
Özəlləşdirmənin nəzəri-metodoloji Problemləri və retrospektiv iqtisadi təhlil

Son dövrlər sürətlə qloballaşan dünya iqtisadiyyatında mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və müəssisələrin özəlləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən struktur islahatları, onun səmərəli təşkili məsələləri müxtəlif səviyyəli elmi-praktiki müzakirələrdə nəinki tədqiqatçıları, hətta praktikləri belə cəlb edən və düşündürən mövzulardan ən aktualı hesab olunur. Özəlləşdirmə XX əsrin sonralarında da, XXI əsrin əvvəllərində də, ümumiyyətlə tarixən də nəinki bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə sistem dəyişiklərini yaşayan, hətta sənayecə inkişaf etmiş, sarsılmaz bazar münasibətləri ilə seçilən dövlətlərin də iqtisadi siyasət gündəliyində olmuşdur.......

Kitab tam şəkildə