Alternativ inflyasiya: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan

Azәrbaycanda inflyasiyanın ikirәqmli hәddә çatması makroiqtisadi tarazlıq vә sosial rifaha tәsirsiz ötüşmür. Mühüm makroiqtisadi parametrlәrlә inflyasiya arasındaki korelyasiya nәinki ölkә sәviyyisindә, beynәlxalq miqyasda da maraq doğurur. Bu zaman diqqәt yetirilәsi әsas mәsәlәlәrdәn biri dә, inflyasiyanın dәqiq hesablamasıdır. ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) maliyyә dәstәyi ilә İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin gerçәklәşdirdiyi “Azәrbaycanda alternativ inflyasiya metodologiyasının işlәnilmәsi” layihәsi bu mәnada praktik vә nәzәri әhәmiyyәt kәsb edir. Layihә çәrçivәsindә dünya tәcrübәsi vә yerli şәraitin nәzәrә alınması ilә hesablanan alternativ inflyasiya göstәricisi әn yüksәk sәviyyәlәrdә ciddiyә alınıb.....

Kitab tam fayl şəklində