Home Nəşr Makroiqtisadiyyat Alternativ inflyasiya: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan

Alternativ inflyasiya: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan

Azәrbaycanda inflyasiyanın ikirәqmli hәddә çatması makroiqtisadi tarazlıq vә sosial rifaha tәsirsiz ötüşmür. Mühüm makroiqtisadi parametrlәrlә inflyasiya arasındaki korelyasiya nәinki ölkә sәviyyisindә, beynәlxalq miqyasda da maraq doğurur. Bu zaman diqqәt yetirilәsi әsas mәsәlәlәrdәn biri dә, inflyasiyanın dәqiq hesablamasıdır. ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) maliyyә dәstәyi ilә İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin gerçәklәşdirdiyi “Azәrbaycanda alternativ inflyasiya metodologiyasının işlәnilmәsi” layihәsi bu mәnada praktik vә nәzәri әhәmiyyәt kәsb edir. Layihә çәrçivәsindә dünya tәcrübәsi vә yerli şәraitin nәzәrә alınması ilә hesablanan alternativ inflyasiya göstәricisi әn yüksәk sәviyyәlәrdә ciddiyә alınıb.....

Kitab tam fayl şəklində

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda